İmam Gazali'nin eserlerinin listesi
Haber detay

Gazâlî'nin diğer eserlerinin listesi ise şöyledir:
1. el-tınla alâ MüşkiVil-îhyâ
2. el-Erbaîn
3. Ki tab' u1 -Esmâ'i 1-Hüsnâ
4. el-İktisad fı'1-îtikad
5. İlcamlul-Avam an İlm'il-Kelâm
6. Esraru Muamelât'id-Din
7. Esraru Envar'il-İlahiyye
8. Ahlâk'ul-Ebrar
9. Esraru Ittiba'is-Sünne
10. Esraru Hurûf il Kelimât
11. Eyyühe'l-Veled (Farsça)
12. Bidâyet'ül-Hidâye
13. el Basît
14. Beyan'ul-Kavleyn li'ş-Şâflî
15. Fozayih'ul-İbahiye
16. Bedâyi'ul-Usûl
17. Tenbih'ul-Gâfilîn
18. Telbîs'ül-îblis
19. Tehâfüt ul-Felâsife
20. TahsiVul-Meâhız
21. et-Talîke
22. TaYısîVul-EdiUe

23. Tefsîr ul-Kur'an'il-Azîm
24. Faysal'ut-Tefrika Beyne'l-İslâm ve'z-Zandaka
25. Cevahir'ul-Kur'an
26. Huccet'ul-Hak
27. Hakîkat 'ur-Ruh
28. Hakîkat'ul Kavleyn
29. Hulâsat'ul-Resâil ilâ İlm'il-Mesâil
30. Risâlet'ul-Aktab
31. Risalet'ut-Tayr
32. er-Reddu alâ Men Taan
33. er-Risalet'ul-Kudsiyye
34. es-Sırr'ul-Mesun
35. Şerhul Daireti Ali b. Ebî Tâlib (Nuhbetul-Esmâ)
36. Şifâul-Galil
37. Akîdet'ul-Misbah
38. Acâib'ul-Sun'ullah
39. Unkud'ul-Muhtasar
40. Gayet'ul-Gavr fî Mesâü'id-Devr
41. Gavr'ud-Devr
42. el-Fetâvâ
43. el-Kanun'ul-Küllî
44. Kanun'ur-Rasûl
45. el-Kurbet İlallah
46. el-Rıstas'ul-Müstakîm
47. Kimyâ-yı Saâdet (Farsça)
48. Küçük Kimyâ-yı Saâdet (Arapça)
49. Keşfu Ulûm'il-Âhire
50. Kenz'ul-Udde
51. el Münteha fi'1-Cedel
52. el-Mustasfa fî UsûTil-Fıkh
53. el-Menhüi fi'1-Usûl
54. el-Meâhız'ul-Hilâfiyât
55. el-Mebâdi ve'1-Gayât
56. el-Mecâlis'ul-Gazalîye
57. Mekasıd'ul-İlim
58. el-Munkiz min'ed-Dalâl
59. Mi'yar'un-Nazar
60. Mi'yar'ul-îlim
61. Mahallu'n-Nazar
62. Mişkât'ul-Envar
63. el-Müstezherâ
64. Mîzân'ul-Amel
65. Mevâhim'ul-Bâtmiyye
66. el-Menhec'ul-A^lâ
67. Mi'rac'üs-Sâlikîn
68. el-Meknûn
69. Müslim'us-Selâtîn
70. Müfesser ul-Hilâf
71. Minhâc'ul-Abidîn
72. Nasihat'ul-Âbidîn
72. Nasihat'ul-Mülûk (Farsça)
73. el-Vecîz
74. Yakutu TeVil fî Tefsîr'it-Tenzil (Kırk cüzdür)
Gazâlî'ye nisbet edilen, fakat hakikatte Gazâlî'nin eseri olma­yan kitaplar ise şunlardır:

1. es-Sırr-ul-Mektûm fî Esrâr'in-Nücûm (Bu kitap aynı za­manda Fahreddin Râzî'ye de nisbet edilmiştir)
2. Tahsin'uz-Zünûn
3. Kitab'un-Nefh ve't-Tasviye
4. Mednûn biti alâ Gayri Ehlihi

Bu kitaplar Gazâlî'nin olmadığı halde kendisine nisbet edilmiştir. İncelendikleri zaman küfürle ve şeriata muhalif fikir­lerle dolu oldukları görülür. Gazâlî ise bu tür fikirleri öne sürmek­ten uzak bir kimsedir. Nitekim bu kitapların Gazâlî'ye ait ol­madığını İbn Subkî mufassal delillerle ispat etmiştir. İsteyen İbn Subkî'nin eserlerine müracaat edebilir. İbn Subkî gibi Muhyiddin Arabî ve Tuhtef'ul-İrşâd müellifi de bu kitapların Gazâlî'nin ka­leminden çıkmadığına dair mufassal bilgi vermişlerdir.

(Önsözün başından buraya kadar olan bu malûmat, Zebidî'nin İhyanın şerhi olan İthaf us-Saatle, adlı eserinden alınmıştır).

Gazâlî hakkındaki bu mukaddimeyi bitirirken bilmeyerek yaptığımız bir hata varsa Allah Teâlâ'dan affımızı diler, Gazâlî'nin ruhundan da özür dileriz. Gazâlî'nin en büyük eseri olan İhyû-i Ulûm'id-Din'in -imkânımız nisbetinde- sadık bir ter­cümesini ilme hizmet amacıyla sayın okuyucularımıza arzetmeyi bir vazife telâkki ettik.

İmam Gazâlî, Şâfiî mezhebinden olduğu için fıkhı meseleleri tahlil ederken daima Şafiî mezhebine göre tahlil etmiş, bazen de şahsî içtihadıyla tahliller yapmıştır. Mümkün olduğunca ihtilaflı yerleri parantezler yoluyla veya dipnotlar vermek suretiyle gös­termeye çalıştık. Şimdiden kusurlu olduğumuzu itiraf ederek muhterem okuyuculardan özür diler ve insaflı bir şekilde hata-Jarımızı düzeltmeye kendilerini yetkili kılarız.
Sizi şimdi Gazâlî ile başbaşa bırakıyor ve cümlemize Allah'tan hidâyet, idrâk ve iz'an talep ederek hayır dualarınızı istiyoruz!.


 

 

Anasayfa Reklam Alanı 1 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Haber detay

Reklam

Haber detay

Anket