Hz. İbrahim (as)'in Sahifeleri

Hz. İbrahim (as)'in Sahifeleri

Kur'ân-ı Kerim'de, diğer peygamberlere olduğu gibi Hz. İb­rahim (a.s.)'a da vahyedildiği bildirilmektedir:

"(Ey Muhammedi) Muhakkak ki, Nuh'a ve ondan sonra ge­len bütün peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyûb' a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettiğimiz ve Davud'a Zebur'u verdiğimiz gibi "[120]

"De ki: Biz, Allah'a, bize indirilene; İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene; Musa'ya, İsa'ya ve diğer peygamberlere Rablerinden verilene inandık îmân getirdik. Onlardan hiç biri arasında ayınm yapmayız ve biz, ancak Allah'a boyun eğen müslümanlarız."[121]

Kur'ân-ı Kerim, iki ayrı yerde de Hz. İbrahim (a.s.)'a gönde­rilen sahifelerden bahsetmiştir. Birinci olarak geçtiği yerde, bu sahifelerin günahların şahsîliği kuralını da ihtiva ettiği anlaşıl­maktadır:

"Şimdi gördün ya, o haktan yüz çevireni? Biraz verip de da-yatıvereni! Ğaybin bilgisi yanında da görüyor mu? Yoksa haber mi verilmedi Musa'nın sahibelerinde yazılı olanlar? Ve çok vefakâr olan İbrahim'in sahifelerindekiler. Ki,  doğrusu hiçbir günahkâr, başkasının günahını çekecek değildir. Doğrusu insana çalıştığın­dan başkası verilmeyecektir"[122]

Hz. İbrahim'in sahifelerinden ikinci defa Ala sûresinde söz edilmiştir:

"Şüphesiz bu prensipler, İlk sahifelerde, İbrahim'in ve Mu­sa'nın sahifelerinde de vardı."[123]

Taberî'nin naklettiği Ebu Zer hadisinde bildirildiğine göre, Ebu Zer (r.a.), Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e, Allah'ın peygam­berlerine kaç kitap gönderdiğini sormuştu. Rasülullah (s.a.v.), 10 sahife Hz. Âdem'e, 50 sahife Hz. Şife, 30 sahife Hz. İdris'e, 10 sahife de Hz. İbrahim'e olmak üzere 100 sahife ve Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan (Kur'ân) olarak da 4 kitap indirdiğini söyledi. Ebu Zer (r.a.)'m, Hz. İbrahim (a.s.)'m sahifelerinde nelerin yazıl­dığını sorması üzerine, "Onun içindekiler öğüt verici misallerden ibaret idi." buyurdu