Hz. Nuh (as)'un Soykütüğü Ve Zamanı

Hz. Nuh (as)'un Soykütüğü Ve Zamanı

Hz. Nuh (as)'un Soykütüğü Ve Zamanı

 

Meşhur rivayete göre, Nuh (a.s.)'un soy kütüğü şöyledir: Nuh b. Lâmek b. Mettûşelâh b. Ahnuh (İdris a.s.). Nuh (a.s.), yaygın bir rivayete göre, Hz. Âdem'den yaklaşık bin sene sonra I-rak'ta yaşamıştır. Ebu Ümâme'den nakledilen bir hadiste de, Â-dem ile Nuh arasındaki sürenin on asır olduğu bildirilmektedir.[1] İnsan neslinin devamı açısından önemli bir dönüm noktası teşkil eden Nuh Tufanı dolayısıyla insanlığın "ikinci atası" konu­munda olan Hz. Nuh, Kur'ân-ı Kerim'de ve Hz..Peygamber'in ha­dislerinde diğer peygamberlere kıyasla daha geniş tanıtılan ve "ülül-azm" olarak isimlendirilen 5 büyük peygamberden biridir. Kur'ân-ı Kerim'de, 28 sûrede hakkında bilgi verilmiş ve 43 yerde ismen zikredilmiştir.[2] 28 âyetten müteşekkil 71. sure onun adını taşır ve baştan sona onun tevhid mücâdelesinden bahseder. Bu şekilde tamamı bir peygamberin mücadelesini konu alan başka bir sûre daha yoktur.

Ancak Kur'ân-ı Kerim, Nuh'un (a.s.) hayatının sâdece pey­gamber olarak görevlendirildikten sonraki safhasından bahset­miş; doğumu, yetişmesi ve peygamberlik görevine getirilişi hak­kında bilgi vermemiştir. Dolayısıyla Kur'ân'da onun hakkındaki bilgiler, tebliğ mücadelesi, kavminin kendisine aşırı düşmanlığı, bu yüzden Tufan ile cezalandırılmaları, o ve ona iman edenlerin ise kurtulması konularıyla sınırlıdır. Ondan bahseden âyetlerin çoğunda, yalnızca kavminin onu yalanlaması ve maruz kaldıkla­rı ilâhî azaba işaret edilirken, 14 yerde daha geniş bilgi verilmiş­tir. [3] 

Kaynak: Peygamberler Tarihi/Prf. Dr. İsmail Yiğit