İmam-ı Rabbani vefat etti

İmam-ı Rabbani vefat etti

TARİHTE BUGÜN / 8 EYLÜL

1380 - Kulikovo muharebesi: Ruslar, Tatar ve Moğol ordularını yendi, ilerlemelerini durdurdu. Kulikovo Muharebesi Don Nehri yakınlarındaki Kulikovo alanında yaşandı. 1380 yılının sonbaharında Don ile Nepriyadva’yı bağlayan kavşağın yanındaki büyük tarlada Rus birlikleriyle Moğol Altınordu askeri kuvvetleri arasında büyük bir muharebe yaşanmıştır. Bu olayın akabinde Rusya’nın yaklaşık 100 yıl Moğol-Tatar boyunduruğu altında yaşamış olmasına rağmen; Kulikovo Tarlası’nda kazanılan zafer, Rusların yabancı boyunduruğuna karşı savaşırken ne kadar güçlü olduklarını idrak etmeleri bakımından büyük rol oynamıştır. Rus ressamlarının, yazarlarının, şairlerinin ve bestekârlarının eserlerinin çoğu bu olayı konu almıştır.

1449 – Moğollarla Çin arasında meydana gelen Tumu Kalesi muharebesi, Moğollar’ın zaferiyle sonuçlandı. Bu savaşı sıradışı kılan gelişme ise Çin imparatorununun Moğollar’a esir düşmesiydi.

1529 - Kanuni Sultan Süleyman Budapeşte'yi fethetti. Kanuni Sultan Süleyman tarafından ilk olarak 1526’da fethedilen Budin ve Peşte, bir buçuk asırlık bir Osmanlı hakimiyetinden sonra 1686’da elden çıkmıştı. Osmanlı idaresi sırasında, Karadeniz üzerinden Tuna yoluyla İstanbul’dan nispeten kolay ulaşılan bir beylerbeyilik merkezi olduğundan kolayca İslamlaşmıştı. Ticaret yollarının birleştiği bir yerde bulunan Budin ve Peşte, bir taraftan zengin bir ticaret şehri görünümü alırken, burada kurulan çeşitli vakıflar bu Orta Avrupa şehrine bir Osmanlı yerleşim merkezi manzarası vermişti. 1662 yılında burayı ziyaret eden Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Budin ve Peşte’nin etraflı bir tasviri bulunmaktadır.
Evliya Çelebi, Buda’da 25 cami, 47 mescit, 12 medrese, 16 mektep, 2 hamam, 8 kaplıca, 9 han, 1 saat kulesi ve 1 bedesten bulunduğunu bildirmektedir. Bunların çoğu bugün ayakta değildir.Sokullu Mustafa Paşanın yaptırdığı Mustafa Paşa Camii ve Türbesinin Mîmar Sinan’ın eseri olduğu bilinmektedir.


1624— İkinci bin yılın müceddidi olarak kabul edilen İmam-ı Rabbani vefat etti. İmam-ı Rabbani Ahmed El Farukî El Sirhindi, Hindistan'da yaşamış İslam alimi, müçtehid ve tasavvuf şeyhi.
1564 yılında Babür İmparatorluğu egemenliği altında Hindistan'ın Serhend (Sirhind,) şehrinde dünyaya gelmiştir. Hz. Ömer ibn Hattab'ın soyundan geldiği için El-Faruk lakabını almıştır. Genel olarak Nakşibendi tarikatı mensubudur fakat Kadiriyye, Çiştiyye gibi diğer tarikatlar arasında da saygın bir yeri vardır. Nakşibendi tarikatının Müceddidiyye kolundandır. Yirmi yaşlarındayken Baki Billah'ın muridi oldu. Babası ve Baki Billah gibi zamanın en büyük alimlerinden dersler alarak islami konularda birikime sahip oldu.  Baki Billah, İmam Rabbani'nin kendisine rüyasında gösterilen müceddid olduğunu anlayınca ona icazet ve halifelik verdi. Ekber Şah'ın dini tahrif etme ve yeni bir din oluşturma çabasına karşı mücadele vermiştir ve Ekber Şah'ı eleştirmiştir. Din-i İlahi adıyla ortaya çıkan bu sapkınlığın çok yaygınlaşmaması İmam Rabbani'nin başarısı iledir.
Ekber Şah'dan sonra, yerine geçen oğlu Cihangir Şah, ordu içinde mürit sayısı arttığı için vezirleri tarafından bir tehdit oluşturduğunu söylenmesi üzerine İmam Rabbani'yi hapse attırmıştır. Rabbani, bir sene hapiste kaldıktan sonra, Cihangir Rabbani'yi hapisten çıkararak onu sohbetine aldı. Cihangir'in tekrar islam akidesine dönmesi Rabbani ile yaptığı sohbetlerin neticesidir.
Rabbani, onlarca mürşit yetiştirerek Hindistan'ın değişik bölgelerine gönderip halkın irşat olmasına vesile oldu ve İslam inancının ve prensiplerinin tahrif edilmesine engel oldu. Rabbani, yeni kavramlarla Tasavvuf ıstılahını genişletti. Mektuplarında, yaşadığı halleri ve tecrübeleri anlatması, İslam irfan külliyatının güzel bir ıstılahi kaynağa sahip olmasını sağladı.

1664 Amerika’da Yeni Amsterdam İngilizlere teslim edildi, İngilizler de buranın ismini New York olarak değiştirdiler.

1900 – ABD-Galveston, Teksas bölgesinde meydana gelen şiddetli kasırgada yaklaşık 8000 kişi öldü.

1933 - I. Faysal, Irak Kralı öldü. Faysal bin Hüseyin bin Ali Al Haşimi, 1920'de kısa süreli Suriye Arap Krallığı ve 1921-1933 arasında Irak krallığı yaptı. I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında gelişen Arap milliyetçiliğinin liderlerindendir. Faysal, 1916-1924 arasında Hicaz'ı yöneten Mekke emiri ve büyük şerifi Hüseyin'in oğluydu. I. Dünya Savaşı, Osmanlı yönetimine tepki duyan birçok Arap önderi için bir başkaldırı fırsatı yaratmıştı. Aralarında bazı Suriyeli Arapların da bulunduğu bu önderler, doğrudan Osmanlı yönetimine bağlı olmadığı için Hüseyin'e önder gözüyle bakıyordu. Faysal, babasının yöneteceği bir Arap ayaklanmasının hangi koşullarla destekleneceği konusunu Arap milliyetçisi gizli örgütlerle görüşmek için 1915'te Şam'a gitti. Faysal'ın, önceden tanımadığı çeşitli gruplarla görüşerek Hüseyin'i bir Arap önderi olarak kabul etmelerini sağlayabilmesi, Arap milliyetçiliğinin doğuşunun belirtisiydi. Osmanlı’nın dağılmasından sonra kısa bir süreliğine Suriye’ye kral olan Faysal, Fransa’nın Suriye’yi işgalinden sonra gözünü Irak’a dikti. İngilizler’le anlaşarak, İngiltere mandasında kurulan Irak’a kral oldu. Gerçekte Panarap hareketinin önderi olarak Faysal'ın Irak'ta özgül bir siyasi desteği yoktu. Gücünü, çatışan çeşitli unsurları ılımlı davranmaya yöneltmesinden alıyordu. Bir yandan ateşli Arap milliyetçilerinin güvenini korurken, bir yandan da İngiliz dostluğuna önem veriyordu. Bu nüfuzu sayesinde İngiltere'yle bir dizi antlaşma gerçekleştirerek 1930'da Irak'ın tam bağımsızlığını elde etmesini, 1932'de de Milletler Cemiyeti'ne üye olmasını sağladı.
1933'te İsviçre'nin Bern şehrinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle öldü. Yerine en büyük oğlu Gazi bin Faysal geçti.

1946- Bulgaristan'da referandum sonucu monarşi sona erdi. Bu referandumla aynı zamanda 1934’ten beri devam eden faşist dönem sona ermiş ve Bulgaristan Halk Cumhuriyeti kurularak sosyalist dönem başlamıştır.

1951 - San Francisco Barış Antlaşması: 48 BM üyesi ve Japonya arasında resmi barış anlaşması imzalandı. II. Dünya savaşında Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarından sonra teslim olup ABD müstemlekesi olan Japonya ile Müttefik güçler arasında resmi barış anlaşması şavaşın hemen ardından değil de 6 yıl sonra imzalanacaktı.

1954- SEATO (Güney Asya Paktı) kuruldu. “South East Asia Treaty Organization”ın (Güneydoğu Asya Antlaşması Örgütü) kısaltılmış adı. 1954′te Manila’da kurulan örgüte üye devletler şunlardı: Avustralya, Fransa, Yeni Zelanda, Pakistan, Filipinler, Tayland, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri. Örgüt özellikle Güneydoğu Asya bölgesinde kolektif bir karşılıklı yardım ve savunma sistemi oluşturmayı öngörüyordu. 1974′te Fransa, 1975′te Tayland ve Filipinler örgütten ayrıldılar, 30 Haziran 1977′de örgüt tamamen feshedildi.

1972: Suriye hava sahasını ihlal eden siyonist İsrail jetleri yedi köyü bombaladı. Saldırıda en az 200 kişi hayatını kaybetti. Suriye bu siyonist saldırıya karşılık verecek durumda değildi.

1974 - ABD Başkanı Gerald Ford, eski başkan Richard Nixon'u Watergate skandalı'ndaki sorumluluğundan dolayı affetti. Watergate skandalıyla muhalefet partisinin binasına dinleyici yerleştirttiği anlaşılan eski başkan Richard Nixon suçlu bulunmuş ve görevden alınmıştı. Watergate, muhalefet partisinin büro olarak kullandığı binanın adıdır.

1991 - Makedonya bağımsızlığını ilan etti. Makedonya Cumhuriyeti  veya kısaca Makedonya, Balkanlar'da bir ülke. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşudur. Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında tanınan ülke, Yunanistan'ın itirazı sonucu Birleşmiş Milletler tarafından Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti adıyla tanınmaktadır.
Makedonya, 542 yıl Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyeti altında kalmıştır ve bu döneme ait birçok iz taşımaktadır.