NİJAD MANASI NEDİR?

NİJAD MANASI NEDİR?

NİJAD: (Fars.) Er. - Soy, nesil, ne-seb. Tabiat, cibilliyet, (bkz. Nejad).