Tarihte Bugün / 23 Ağustos - Almanlar Londra'yı bombalamaya başladı

Tarihte Bugün / 23 Ağustos - Almanlar Londra'yı bombalamaya başladı

TARİHTE BUGÜN / 23 AĞUSTOS

634- Dört halifeden ilki Hz. Ebubekir(radiyallahu anh) vefat etti. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in İslâm'ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, aşere-i mübeşşerenin ilki. Câmiu'l Kur'an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi.
İslâm'dan önce de saygın, dürüst, kişilikli, putlara tapmayan ve evinde put bulundurmayan "hanif" bir tacir olan Ebû Bekir, ölümüne kadar Hz. Peygamber'den hiç ayrılmamıştır. Bütün servetini, kazancını İslâm için harcamış, kendisi sade bir şekilde yaşamıştır.
Rasûlullah'a iman eden Ebû Bekir (r.a.) İslâm dâvetçiliğine başlamış, Osman b. Affân, Zübeyr b. Avvâm, Abdurrahman b. Avf, Sa'd b. Ebî Vakkas ve Talha b. Ubeydullah gibi İslâm'ın yücelmesinde büyük emekleri olan ilk müslümanların bir çoğu İslâm'ı onun dâvetiyle kabul etmişlerdir.
Rasûlullah birçok hususlarda onun görüşünü tercih ederdi. Umûmî ve husûsî olan önemli işlerde ashâbıyla müşavere eden Peygamber (s.a.s.) bazı hususlarda özellikle Ebû Bekir'e danışırdı.
Ebû Bekir Mekke döneminde güçlü kabilelere mensup kişileri İslâm'a kazandırmaya çalıştı, öte yandan müşriklerin işkencelerine maruz kalan güçsüzleri, köleleri korudu; servetini eziyet edilen köleleri satın alıp azad etmekte kullandı. Bilâl, Habbab, Lübeyne, Ebû Fukayhe, Amir, Zinnire, Nahdiye, Ümmü Ubeys bunlardandır.
Hilâfeti iki sene üç ay gibi çok kısa bir müddet sürmesine rağmen Hz. Ebû Bekir zamanında İslâm devleti büyük bir gelişme göstermiştir. Hz. Ebû Bekir Hicrî 13. yılda Cemâziyelâhir ayının başında hicretten sonra Medine'de yakalandığı hastalığının ortaya çıkması üzerine yatağa düşünce yerine Ömer'in namaz kıldırmasını istedi. Ashâbla istişâre ederek Hz. Ömer'i halifeliğe uygun gördüğünü söyledi. Hz. Ömer'in sert ve kaba oluşu gibi bazı itirazlara cevap verdi ve hilâfet ahitnamesini Hz. Osman'a yazdırdı. Ebû Bekir (r.a.) de, çok sevdiği Rasûlullah gibi altmışüç yaşında vefât etti. Vasiyeti gereği Rasûlullah'ın yanına -omuz hizasında olarak- defnedildi.


1305 "Cesur Yürek" filmine konu olan İskoç ayaklanması savaşçısı Sir William Wallace Londra'da işkenceyle öldürüldü.

1514- Yavuz Sultan Selim (I. Selim) komutasındaki Osmanlı ordusu, Çaldıran'da Şah İsmail'in ordusunu yendi. Çaldıran Muharebesi ya da Çaldıran Meydan Muharebesi, Osmanlı padişahı I. Selim ile Safevi hükümdarı I. İsmail arasında günümüzde İran sınırları içinde olan Maku şehri yakınında yer alan Çaldıran Ovası'nda yapılan savaş. Burası Volker Eida'e göre Van Gölü'nün hemen kuzeyindeki bir yer değil, bugün İran'ın sınır içerisindeki Maku'ya biraz uzak bir yer. Savaşı kazanan I. Selim, 6 Eylül 1514'te Safevilerin başkenti Tebriz'e girdi. I. Selim kışı burada geçirmek istiyordu, ama yorgunluklarından dolayı Osmanlı askerleri arasında huzursuzluk artınca İstanbul'a çekilerek ele geçirilen yerlerin bir bölümünü geri bırakmak zorunda kaldı. Çaldıran Muharebesi'nde yitirdikleri toprakları Safeviler savaşsız geri aldılar. Zaten bu savaşın amacı toprak almak değil, Safeviler ile Osmanlılar arasında ki güç mücadelesinin bir sonuca vardırılmasıydı. Savaşın sonunda, Dulkadiroğulları başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Kürd beylikler Osmanlı’ya bağlandıklarını bildirdiler. Osmanlı İmparatorluğunun zaferiyle bölgedeki Kürt aşiret ağaları saf değiştirerek artık Osmanlı İmparatorluğuna sadık kalacaklarını teyit ettiler.
1799 - Napolyon, Fransa'da iktidarı ele geçirmek üzere Mısır'dan ayrıldı.

1839 - Hong Kong Birleşik Krallık'a bırakıldı. Hong-Kong, Nanking Antlaşmasıyla Çinlilerden İngilizlere geçti. 1949'da Birleşik Krallık'ın Çin'i tanımasıyla ekonomik hayatı çok gelişti. II. Dünya Savaşı esnasında (24 Aralık 1941'de) Japonların eline geçen Hong-Kong, 1945'te yeniden Britanyalılar'a verilmiştir. Yapılan anlaşma neticesinde 1 Temmuz 1997'de Çin'e geri verildi.
Hong Kong, Çin'in güney kıyısında bulunan, 1 Temmuz 1997 tarihine kadar Britanya Krallığına bağlı sömürge ve adalar grubuyken, bu tarihten itibaren Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi olmuştur. Hong Kong; Hong Kong Adası, Kowloon Yarımadası ve 235 kadar küçük adadan meydana gelmiştir; Asya'nın en büyük serbest pazarı ve limanı, en işlek ticaret, endüstri ve turizm merkezidir.

1866 - Avusturya-Prusya Savaşı, Prag Antlaşması ile sona erdi.

1914 - I. Dünya Savaşı: Japonya, Almanya'ya savaş ilan etti ve Qingdao'yu (Çin) bombaladı.

1916 – I. Dünya Savaşı: Bulgar ordusu Sırp ordusunu bozguna uğrattı.

1921 Sakarya Meydan Muharebesi başladı. Yunan ordusu taarruza geçti ve Sakarya Meydan Savaşı başladı. Mustafa Kemal bu savaş için tecrübesi olmayan İsmet Paşa’yı komutan seçmişti ama Yunan Ordusu neredeyse mukavemet görmeden ilerliyordu. TBMM, Genelkurmay Başkanı İsmet İnönü'yü azlederek, aynı zamanda Başvekil ve Milli Müdafaa Vekili de olan Fevzi Paşa'yı bu makama atadı.
 Kazım Karabekir'in hatıralarında anlatıldığına göre, Mustafa Kemal  9 Eylül 1921'de geri çekilme emrini verip, Alagöz köyündeki Karargahından Ankara'ya dönmesine rağmen, o sırada Başvekil, Milli Müdafaa Vekili ve Genelkurmay Başkanı olan Fevzi Çakmak Başkomutan'a karşı çıkarak geri çekilme emrini vermedi; tam aksine ertesi gün TBMM ordusuna, karşı hücum emrini verdi ve kısa süre sonra Yunan Ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Buna göre TBMM, bu savaşta yenilgiyi kabullenmiş olan Mustafa Kemal’e mareşallik ve gazilik ünvanını vermiş oluyordu.


1923 Tek taraflı ilan edilen Sevr antlaşmasına nisbeten daha iyi şartlar barındıran fakat özü itibariyle Türkiye’nin aleyhinde olan Lozan Barış Antlaşması, Büyük Millet Meclisince onaylandı. Türkiye halen Lozan Antlaşması’ndan kaynaklanan şartların acısını çekmektedir.

1925 Kastamonu'ya gelen Atatürk, Şapka ve Kıyafet Devrimini başlattı. Mustafa Kemal, elinde bir ''Panama şapkayla'' çıktığı Kastamonu gezisi sırasında ''Şapka ve Kıyafet Devrimi''ni başlattı. İslam’ın özüne uygun Milli kıyafetlerin terkedilip Anadolu’yu baştan başa işgal edip yağmalayan Batı’nın kıyafet ve şapkasının zorla dayatılmasına Müslüman halk, büyük bir reaksiyon göstermiş; bunun sonucunda da İstiklal Mahkemeleri eliyle sayısız idamlar gerçekleştirilmiştir.

1925 Mustafa Kemal'in ilk heykeli, İstanbul Sarayburnu'na dikildi.

1928- Mustafa Kemal, Tekirdağ dönüşü İstanbul'da AA muhabirine Harf Devrimi ile ilgili demeç verdi: ''Az zaman sonra, yeni Türk harfleriyle, gözler kamaştırıcı Türk manevi inkişafının erişeceği kudret ve itibarın beynelmilel seviyesini gözlerimi kapayarak şimdiden o kadar parlak görüyorum ki bu manzara beni kendimden geçiriyor.'' Mustafa Kemal’in öngördüğü ‘gözler kamaştırıcı manevi inkişafın beynelmilel seviyesi’ henüz yakalanabilmiş değildir. Buna karşın ikinci dünya savaşında herşeyini kaybetmesine rağmen dünyanın en zor öğrenilebilen binlerce yıllık alfabesini değiştirmeyen, tarihine ve geleneklerine daha sıkı bağlanan Japonya, sözü edilen inkişaf ve gelişmişlik seviyesinin zirvesine çıkmayı başarmıştır.

1939 - Rusya ve Almanya Molotov-Ribbentrop saldırmazlık paktı imzaladı. Almanya ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında kısa sürecek bir Saldırmazlık Paktı imzalandı. Anlaşma Hitler'in Polonya'ya saldırısını kolaylaştırdı.  

1940 - II. Dünya Savaşı: Almanlar Londra'yı bombalamaya başladı.

1942 - II. Dünya Savaşı: Almanlarla Ruslar arasında yapılan Stalingrad muharebesi başladı.

1944 - Bir ABD savaş uçağı, İngiltere'nin Freckleton kentinde bir okulun üzerine düştü: 61 kişi öldü.

1948- Tek partili CHP yönetimindeki Türkiye’de Köylülere okul yapımında 20 gün çalışma zorunluluğu getirildi. Buna rağmen köylerde okullaşma oranı çok düşük sevyelerde olacaktı.

1962- Almanya'ya çalışmaya gitmek için 78 bininci işçi başvurdu. 1 Ekim 1961'den bu yana Almanya'ya gönderilen işçi sayısının 7.565'i bulduğu açıklandı.

1971- Türkiye'den Avrupa ülkeleri ve Avustralya'dan sonra Amerika'ya da işçi gönderilmesine başlandı. İlk kafilede 5 işçi Amerika'ya gitti. Halen 1 milyon 66 bin 38 işçinin yurtdışına gitmek için sıra beklediği açıklandı. Bunlardan 979 bin 112'sinin erkek, 86 bin 926'sının da kadın olduğu kaydedildi.

1975 -, Güneydoğu Asya'da, Tayland'ın kuzeydoğusunda, Vietnam'ın batısında yer alan Laos'ta komünist darbe yapıldı. Bu tarihten itibaren komünizm ile yönetilen Uzak Asya’nın küçük devleti Laos’un nüfusu tahmini rakamlara göre 6 milyon 320 bindir.

1982 - Hıristiyan milislerin lideri Beşir Cemayel Batılı devletlerin desteğini alarak Lübnan devlet başkanı seçildi.

1987 Dönemin Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk "Eski siyasetçiler terör suçlusudur" dedi. Eski siyesetçilerden kastedilenler ise haklarında siyaset yasağı bulunan Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Alpaslan Türkeş gibi 12 Eylül darbesi öncesi siyasetçileridir.

1990 - Saddam Hüseyin işgal ettiği Kuveyt'te batılı ülkelerin elçiliklerinin boşaltılmasını istedi.

1990 – Komünist doğu blokunun çökmesi ve Berlin duvarının yıkılmasının ardından Batı Almanya ve Doğu Almanya, 3 Ekim'de birleşeceklerini duyurdular.

1990 - Körfez Krizi Türk turizmine darbe vurdu. Alman Seyahat Acentaları Birliği'nin (DRV) Körfez Krizi nedeniyle bir TV pogramında Türkiye'nin riskli ülke olduğunu öne sürmesi ve turların iptal edilmesini istemesi paniğe yol açtı. Almanya'da 250.000 turistin Türkiye'ye gelmek için reservasyon yaptırmış olduğu kaydedildi. Daha sonra yapılan açıklamada durum düzeltildi ve yanlış anlaşılmanın olduğu söylendi.

1991 - Ermenistan, komünist rejimin çökmesiyle dağılan Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti.

1992  İmamlık yaptığı Eğil’den, Bingöl’e taziyeye giderken, yolu kesen PKK’lılarca kaçırılan Molla Ali (Ali Elbahadır) işkence edildikten sonra şehid edildi. 1961 yılında Bingöl’ün Yamaç ilçesinde dindar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Molla Ali Elbahadır, Diyarbakır İmam Hatip Lisesi’nden mezun olur ve imamlık yapmaya başlar. İlk olarak Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde üç yıl görev yapar. Daha sonra Diyarbakır’ın Eğil ilçesine bağlı Taşdım (Musya) Köyüne, oradan da 1989 yılında Eğil Merkez Fevziye Camii’ne atanır. Şehid Molla Ali’nin 3 oğlu ve bir kız çocuğu vardır.
İmam olduğu dönemde yani 23 Ağustos 1992 yılında Bingöl’e taziyeye giderken, Diyarbakır Bingöl karayolu Lice İlçesi (Dêra Raş) mevkiinde, Jandarma Karakolu’nun 500 metre ilerisinde PKK tarafından yolu kesilir, sırf sakallı olduğu için otobüsten indirilerek götürülür. Sonradan imam olduğu öğrenilince, ondan inandığı değerlere küfretmesi istenir ancak Molla Ali, inandığı değerlerden taviz vermez. Bunun üzerine Molla Ali çok ağır işkencelere maruz kalır ve sonunda şehid edilir.


1996: RP’nin DYP ile büyük ölçüde anlaştığı Doğu planına göre Olağanüstü Hal’(OHAL)in uygulandığı il sayısı 4’e indirilecek, PKK’ya yardım ve yataklık yapanlara kısmi af uygulanacak Kürtçe TV ve radyo yayınının yanı sıra Bölge Valiliğinin de yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı.

2002: Yeni Demokrasi Partisi(YDP)’nin adı Genç Parti olarak değiştirildi ve partinin genel başkanlığına işadamı Cem Uzan seçildi.

2005 - Katrina kasırgası'nın oluşmaya başlaması. Katrina Kasırgası, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en yıkıcı ve en ölümcül kasırgalarından biri. 2005 yılı Atlas Okyanusu kasırga mevsiminin genelde 5., tropik kasırgalar arasında 11. ve Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği'ne göre 5. Kategorideki 2. kasırgasıdır. Katrina, 23 Ağustos 2005 günü oluşmaya başladı ve Meksika Körfezi kıyısının orta-kuzeyi boyunca uğradığı yerlerde büyük hasarlara sebep oldu. Kasırganın neden olduğu en büyük can kaybı ve maddi zarar, New Orleans'ta meydana geldi. Set sisteminin başarısız olduğu Louisiana'yı sel bastı. Kasırga, Mississippi kıyısının karşısında ve Alabama'da şiddetini artırdı, öyle ki kasırganın merkezinin hızı saatte 160 km/saat olarak ölçüldü. 29 Ağustos'ta Katrina'nın fırtına dalgası, New Orleans'ın etrafındaki setlerde birkaç yarığa sebep olmuştur. Yarıkların oluşmasından sonra bir çok şehir sular altında kalmıştır. Ayrıca fırtına dalgası Mississippi kıyıları ve Alabama'yı harap etmiştir. Bu yıkıcı etkisi Katrinayı 1928 Okeechobee kasırgasından beri Birleşik Devletler'in tarihindeki en yok edici ve en pahalı doğal felaket, ve en ölümcül kasırga yapmıştır. Katrina'ınn toplam zararı 81.2 ABD doları olarak tahmin edilmektedir, bu da daha önceki en pahalı fırtına olan Andrew kasırgasının neredeyse iki katıdır. 19 Mayıs 2006 itibariyle ölüm sayısı 1.836'dır. Ölümlerin çoğu Louisiana'da ve Mississippi'de olmuştur. Bununla birlikte Louisiana'da kaybolan 705 kişinin ölmüş olduğu düşünülmektedir, fakat akıbetleri bilinmemektedir.


2011 - Libya'da Muhalifler NATO’nun da desteği ile aylardır sürdürdükleri savaşta zafer elde ettiler ve Kaddafi rejimine son verdiler.